Tổng hợp văn bản pháp luật về môi trường

LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2022.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Khoá XIV, kỳ họp thức 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi thành từ ngày 01/01/2022 nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội có hiệu lực ngày 01/01/2012.

Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định các đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, các đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường, quy định về người nộp thuế, cách tính thuế và mức thuế bảo vệ môi trường đối với từng loại hàng.

 

NGHỊ ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 và có hiệu lực cùng ngày.

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2012.

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 thay thế cho Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2021.

 

THÔNG TƯ VỀ MÔI TRƯỜNG

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022.

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 trừ trường hợp quy định tại Chương III của Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, bãi bỏ quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

 

Scores: 4.2 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 519 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *