Tổng hợp văn bản pháp luật về ngân hàng

LUẬT VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số: 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

Văn bản hợp nhất Luật Các tổ chức tín dụng số: 07/VBHN-VPQH

Văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

Luật Bảo hiểm tiền gửi số: 06/2012/ QH13 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Nghị định số: 16/2017/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành

Nghị định này thay thế Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghị định số: 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2013

Nghị định số: 80/2016/ NĐ- CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

Nghị định số: 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2013.

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Nghị định số: 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

Nghị định này thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

THÔNG TƯ VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Thông tư số: 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2014.

Thông tư số: 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2015.

Thông tư này thay thế cho Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/03/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thông tư số: 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. 

Thông tư số: 07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2015

Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Thông tư số: 13/2017/ TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017.

Thông tư số: 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2014 và thay thế Thông tư số 15/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số: 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.

Thông tư số: 26/2017/ TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2018, trừ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điểm b khoản 6 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Khoản 13 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Thông tư này bãi bỏ khoản 1 và khoản 6 Điều 1 Thông tư số 30/2016/TT-NHNN ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán.

Thông tư số: 41/2018/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2019.

Khoản 6 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tư số: 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Khoản 14 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Thông tư số: 22/2020/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 02 năm 2021, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

 

Scores: 5 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 519 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *