Tổng hợp các văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội

LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 (bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019)

Đây là văn bản tổng hợp Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015

Luật An toàn vệ sinh, lao động có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Luật này có quy định về các chính sách, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nghị định số:134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

Nghị định số: 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Nghị định số: 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 quy định về tuổi nghỉ hưu

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Nghị định số: 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. Tuy nhiên các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

THÔNG TƯ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thông tư số: 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2016. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

Thông tư số: 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Thông tư số: 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về ban hành danh mục bệnh cần chữ trị dài ngày.

Thông tư ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Thông tư số: 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyết định số: 636/QĐ – BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.

Scores: 4.7 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 515 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *