Tổng hợp các văn bản pháp luật về chứng khoán

LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN

Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật này quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨNG KHOÁN

Nghị định số: 09/VBHN/BTC ngày 06/5/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Đây là văn bản tổng hợp Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Nghị định số: 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Nghị định số: 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

THÔNG TƯ VỀ CHỨNG KHOÁN

Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trừ trường hợp quy định khác của pháp luật.

Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn thông tin công bố trên thị trường chứng khoán

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thông tư số: 97/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thông tư số: 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thông tư số: 99/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thông tư số: 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hàn chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Thông tư số: 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. 

Scores: 4.6 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *