Tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam hiện nay

Công ty luật Kiến Việt tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng đang có hiệu lực ở Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại để các bạn tiện theo dõi và tải để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình

Tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam hiện nay

LUẬT:

Luật Xây dựng hợp nhất số 02/VBHN-VBQH, được hợp nhất ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Luật này quy định về các quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

 

NGHỊ ĐỊNH:

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2021.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2021.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22 tháng 11 năm 2019, được hợp nhất từ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nghị định này được hợp nhất ngày 22 tháng 11 năm 2019 và quy định chi tiết một số nội dung của Luật xây dựng gồm: lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 01 năm 2021.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 03 năm 2021.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2016 quy định về: Trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc, điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc, số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xây dựng mức phí bảo hiểm và quản lý nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 06 năm 2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

 

THÔNG TƯ:

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về quản lý chất lượng xây dựng.

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bao gồm: nguyên tắc, các trường hợp được Điều chỉnh giá, trình tự, thủ tục, nội dung và phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2016.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2016.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2016.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 03 năm 2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2016, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù và quy hoạch nông thôn; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2016.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Thông tin này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2016.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 08 năm 2016  quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn về hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2017.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 171/2016/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 172/2016/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số  209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực từ thi hành ngày 01 tháng 03 năm 2017, thông tư hướng dẫn về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 03 năm 2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2017 hướng dẫn thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05 tháng 10 năm 2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định,  quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 03 năm 2020.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 04 năm 2020.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16 tháng 03 năm 2020 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Văn bản này quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là máy, thiết bị, vật tư); hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo và giải quyết sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 30 tháng 03 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này quy định về điều kiện năng lực, công bố thông tin các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn về giám định tư pháp, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện giám định tư pháp và chi phí giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2020 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD ngày 14 tháng 10 năm 2020 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công.

Văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành định mức xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY.

Scores: 4.76 (21 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *