Tổng hợp văn bản pháp luật về lao động

Sau đây Công Ty Luật Kiến Việt sẽ tổng hợp các văn bản pháp luật về lao động tại Việt Nam đang có hiệu lực tới thời điểm hiện tại.

Các bạn bấm vào tên của từng văn bản để tải về.

Tổng hợp văn bản pháp luật về lao động

 

LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

 

Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2021. Đây là Bộ luật điều chỉnh trực tiếp về Lao động hiện nay và thay thế cho Bộ luật Lao động năm 2012.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động tại Việt Nam.

 

Luật An toàn, vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015

Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số: 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật này sẽ hết hiệu lực vào ngày 01 tháng 1 năm 2022 và được thay thế bằng

 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 (có hiệu lực thi hàng vào ngày 01 tháng 1 năm 2022).

 

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 

Nghị định số: 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 2 năm 2021.
 

Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2021.

 

Nghị định số: 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 quy định về tuổi nghỉ hưu
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 1 năm 2021.
 

Nghị định số: 104/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ sung nghị định số 53/2015/ NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 04 tháng 9 năm 2020.
 

Nghị định số: 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 4 năm 2020.
 

Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 08 tháng 10 năm 2018.
 

Nghị định số: 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 9 năm 2015.
 

Nghị định số: 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 7 năm 2015.
 

Nghị định số: 53/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 7 năm 2014.
 

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Nghị định số: 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 9 năm 2020.
 

Nghị định số: 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 7 năm 2020.

 

Nghị định số: 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 12 năm 2018.
 

Nghị định số: 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 

Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

Nghị định số: 38/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 20 tháng 5 năm 2020.

 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 

Thông tư số: 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 1 năm 2021
 

Thông tư số: 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 3 năm 2021.
 

Thông tư số: 24/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2015 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 10 năm 2015.
 

Thông tư số: 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014 hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 4 năm 2014.
 

Thông tư số: 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 05 tháng 12 năm 2013.
 

Thông tư số: 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn khám sức khỏe
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2013.
 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Thông tư số: 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 1 năm 2021.
 

Thông tư số: 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 3 năm 2021.
 

Thông tư số: 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 05 tháng 10 năm 2020.
 

Thông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 3 năm 2020.
 

Thông tư số: 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 3 năm 2018.
 

Thông tư số: 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2017 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 12 năm 2017.
 

Thông tư số: 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 8 năm 2016.
 

Thông tư số: 20/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 12 tháng 8 năm 2016.
 

Thông tư số: 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

Thông tư số: 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2013 quy định mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 12 năm 2013.
 

Thông tư số: 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2013 quy định quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 12 năm 2013.
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ LAO ĐỘNG

 

Thông tư liên tịch số: 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2014 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 8 năm 2014.
 

Thông tư liên tịch số: 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 11 năm 2013.
 

Thông tư liên tịch số: 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2007 quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 10 năm 2007.
 

Scores: 5 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 519 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *