Điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư theo quy định mới nhất năm 2024

Tách dự án đầu tư là một hoạt động phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải nắm vững các quy định pháp luật liên quan. Việc thực hiện tách dự án đầu tư đúng quy định sẽ giúp nhà đầu tư tránh được các rủi ro pháp lý và đảm bảo quyền lợi của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản về điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình thực hiện tách dự án đầu tư.

Điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư

Điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư

Khi nào cần tách dự án đầu tư?

Tách dự án đầu tư là hình thức điều chỉnh dự án đầu tư theo đó một dự án đầu tư được tách thành hai hoặc nhiều dự án đầu tư khác nhau. Các dự án đầu tư sau khi tách vẫn phải đáp ứng các điều kiện quy định trong Luật Đầu tư năm 2020.

Việc tách dự án đầu tư có thể được thực hiện trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như:

 • Nhà đầu tư muốn tập trung nguồn lực cho một phần dự án cụ thể. Ví dụ, một nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng một khu đô thị, trong đó có khu nhà ở, khu thương mại và khu công nghiệp. Nhà đầu tư có thể tách khu nhà ở thành một dự án riêng để tập trung nguồn lực phát triển.
 • Nhà đầu tư muốn chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư khác. Ví dụ, một nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất. Nhà đầu tư có thể tách một phần dự án là nhà máy sản xuất điện để chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác.
 • Nhà đầu tư muốn chia tách dự án để thành lập các công ty con, công ty liên kết. Ví dụ, một nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Nhà đầu tư có thể tách dự án thành hai dự án riêng, mỗi dự án tương ứng với một khách sạn. Sau đó, nhà đầu tư có thể thành lập hai công ty con, mỗi công ty con quản lý một dự án khách sạn.

Ngoài ra, việc tách dự án đầu tư cũng có thể được thực hiện trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tách dự án đầu tư

Việc tách dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư năm 2020.
 • Việc tách dự án đầu tư không làm thay đổi điều kiện, tiêu chí phân loại dự án đầu tư.
 • Việc tách dự án đầu tư không làm thay đổi điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Hồ sơ, thủ tục tách dự án đầu tư

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, hồ sơ đề nghị tách dự án đầu tư đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ sau:

Văn bản đề nghị tách dự án đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị tách dự án đầu tư. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư phải có các nội dung sau:

 • Tiến độ thực hiện dựán đầu tư;
 • Kết quả thực hiện dự án đầu tư;

Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Quyết định của nhà đầu tư về việc tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư được quy định tại Điều 13 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc tách dự án đầu tư.

Thủ tục tách dự án đầu tư đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP như sau:

 1. Bước 1: Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị tách dự án đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 2. Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
 3. Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ.
 4. Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định tách dự án đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị tách dự án đầu tư là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được gia hạn thêm tối đa 20 ngày.

Kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị tách dự án đầu tư là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được cấp cho mỗi dự án đầu tư sau khi tách.

Hồ sơ, thủ tục tách dự án đầu tư

Hồ sơ, thủ tục tách dự án đầu tư

Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, hồ sơ đề nghị tách dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các giấy tờ sau:

Văn bản đề nghị tách dự án đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị tách dự án đầu tư. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư phải có các nội dung sau:

 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Kết quả thực hiện dự án đầu tư;

Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

 • Quyết định của nhà đầu tư về việc tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư được quy định tại Điều 13 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 • Bản sao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc tách dự án đầu tư.

Thủ tục tách dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 50  Nghị định số 31/2021/NĐ-CP như sau:

 1. Bước 1: Nhà đầu tư gửi 08 bộ hồ sơ đề nghị tách dự án đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 2. Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
 3. Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ.
 4. Bước 4: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị tách dự án đầu tư là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được gia hạn thêm tối đa 20 ngày.

Kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị tách dự án đầu tư là Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh được cấp cho mỗi dự án đầu tư sau khi tách.

Một số lưu ý khi thực hiện tách dự án đầu tư

Tách dự án đầu tư là một hoạt động phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải nắm vững các quy định pháp luật liên quan. Việc thực hiện tách dự án đầu tư đúng quy định sẽ giúp nhà đầu tư tránh được các rủi ro pháp lý và đảm bảo quyền lợi của mình. Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện tách dự án đầu tư:

 • Nhà đầu tư cần xác định rõ mục đích tách dự án đầu tư. Việc tách dự án đầu tư có thể được thực hiện với nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như tập trung nguồn lực cho một phần dự án cụ thể, chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư khác, chia tách dự án để thành lập các công ty con, công ty liên kết. Việc xác định rõ mục đích tách dự án đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn hình thức tách dự án phù hợp và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tách dự án đầy đủ, chính xác.
 • Nhà đầu tư cần lưu ý các điều kiện để tách dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tách dự án đầy đủ, chính xác.
 • Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ tách dự án tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tách dự án đầu tư đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư là Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 • Nhà đầu tư cần lưu ý các vấn đề liên quan đến thuế, phí, lệ phí khi tách dự án đầu tư. Việc tách dự án đầu tư có thể làm phát sinh các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí. Nhà đầu tư cần lưu ý các quy định về thuế, phí, lệ phí khi tách dự án đầu tư để thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của mình.

Luật sư tư vấn về điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư

Liên hệ luật sư tư vấn về tách dự án đầu tư mang lại cho bạn nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Nhận được tư vấn chính xác và đầy đủ về điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư. Luật sư sẽ giúp bạn hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến tách dự án đầu tư, từ đó chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tách dự án đầy đủ, chính xác.
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý khi tách dự án đầu tư. Luật sư sẽ giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm trong quá trình tách dự án đầu tư, từ đó bảo vệ quyền lợi của bạn.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí. Luật sư sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục liên quan đến tách dự án đầu tư, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Luật sư tư vấn về điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư

Luật sư tư vấn về điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư

Khi liên hệ luật sư tư vấn về tách dự án đầu tư, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chọn luật sư có chuyên môn về lĩnh vực đầu tư. Luật sư tư vấn đầu tư dự án có chuyên môn về lĩnh vực đầu tư sẽ giúp bạn hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến tách dự án đầu tư và tư vấn cho bạn một cách chính xác, đầy đủ.
 • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho luật sư. Thông tin đầy đủ và chính xác sẽ giúp luật sư tư vấn cho bạn một cách hiệu quả.
 • Lắng nghe và trao đổi với luật sư một cách cởi mở. Việc lắng nghe và trao đổi cởi mở với luật sư sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến tách dự án đầu tư.

Hiện nay, Công ty Luật Kiến Việt cũng cung cấp Dịch vụ tư vấn luật đầu tư dự án về thủ tục tách dự án đầu tư uy tín, chuyên nghiệp. Bài viết trên đã cung cấp cho các nhà đầu tư cũng như các bạn đọc về điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư. Đây là những lưu ý cơ bản dành cho ai đang muốn thực hiện thủ tục tách dự án đầu tư. Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp, xin hãy liên hệ với Công ty Luật Kiến Việt qua hotline 0386 579 303   để được tư vấn chi tiết nhất.

Scores: 4.2 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 527 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *