Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động chuẩn nhất 2024

Hợp đồng cho thuê lại lao động là văn bản thỏa thuận giữa ba bên, một bên doanh nghiệp cho thuê lại lao động, bên doanh nghiệp có nhu cầu thuê lao động và bên lao động. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động là rất cần thiết với doanh nghiệp sử dụng lao động, do tính chất của hợp đồng nên việc soạn thảo hợp đồng cần phải tuân thủ pháp luật về dân sự và đặc biệt là luật lao động. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết sau đây.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động

Quy định về cho thuê lại lao động trong pháp luật?

Các quy định về cho thuê lại lao động được quy định tại Luật Việc làm năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về cho thuê lại lao động.

Theo đó, cho thuê lại lao động là việc doanh nghiệp cho thuê lại lao động tuyển dụng, đào tạo, quản lý và cung ứng lao động cho bên thuê lại lao động, sử dụng lao động theo yêu cầu của bên thuê lại lao động.

Đối tượng tham gia cho thuê lại lao động bao gồm:

 • Người lao động có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cho thuê lại lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều kiện hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
 • Có đủ điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động.
 • Có đội ngũ cán bộ, quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về cho thuê lại lao động.
 • Có quy chế hoạt động cho thuê lại lao động phù hợp với quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động bao gồm:

 • Quyền:
  • Thuê lao động có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
  • Sử dụng lao động theo yêu cầu của bên thuê lại lao động.
  • Yêu cầu bên thuê lại lao động thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Nghĩa vụ:
  • Tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện hợp đồng cho thuê lại lao động đã ký kết với bên thuê lại lao động.
  • Thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho lao động theo hợp đồng lao động.
  • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê lại lao động, lao động do vi phạm hợp đồng cho thuê lại lao động.

Quyền và nghĩa vụ của lao động tham gia cho thuê lại lao động bao gồm:

 • Quyền:
  • Được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động đã ký kết với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
  • Được doanh nghiệp cho thuê lại lao động bảo đảm các điều kiện làm việc phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ:
  • Thực hiện hợp đồng lao động đã ký kết với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
  • Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động của bên thuê lại lao động.

Bên thuê lại lao động có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quyền:
  • Thuê lại lao động từ doanh nghiệp cho thuê lại lao động để sử dụng cho công việc của mình.
  • Yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Nghĩa vụ:
  • Thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho lao động theo hợp đồng lao động.
  • Bồi thường thiệt hại cho lao động do vi phạm hợp đồng lao động.

Tham khảo thêm về: Điều kiện cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Khi soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động cần chú ý điều gì?

Khi tham gia soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động cần chú ý các điều sau:

Hình thức hợp đồng

Hình thức của hợp đồng cho thuê lại lao động là bằng văn bản và được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng cho thuê lại lao động phải được ký bởi đại diện hợp pháp của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động, đồng thời phải có chữ ký của người lao động tham gia cho thuê lại lao động.

Chủ thể hợp đồng

Theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2019, chủ thể của hợp đồng cho thuê lại lao động bao gồm:

 • Doanh nghiệp cho thuê lại lao động: là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
 • Bên thuê lại lao động: là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sử dụng người lao động thuê lại để làm những công việc theo danh mục công việc được phép thuê lại lao động trong một thời gian nhất định.
 • Người lao động thuê lại: là người lao động có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động.

Như vậy, chủ thể của hợp đồng cho thuê lại lao động là các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự và đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật.

Bản chất và mục đích của hợp đồng

Bản chất của hợp đồng cho thuê lại lao động được thể hiện ở các điểm sau:

 • Hợp đồng cho thuê lại lao động là một loại hợp đồng lao động: Hợp đồng cho thuê lại lao động được ký kết giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động, theo đó doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động và cung ứng lao động cho bên thuê lại lao động, bên thuê lại lao động có trách nhiệm sử dụng lao động theo yêu cầu của mình.
 • Người lao động vẫn có quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động: Người lao động tham gia cho thuê lại lao động vẫn là người lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, được doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả lương, thưởng, các khoản phụ cấp và các chế độ khác theo hợp đồng lao động.
 • Người lao động làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động: Người lao động tham gia cho thuê lại lao động làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động, theo yêu cầu của bên thuê lại lao động.

Mục đích của hợp đồng cho thuê lại lao động được thể hiện ở các điểm sau:

 • Đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của bên thuê lại lao động: Hợp đồng cho thuê lại lao động giúp bên thuê lại lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trong những trường hợp như:
 • Gia tăng đột ngột về nhu cầu lao động.
 • Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ công dân.
 • Thực hiện các công việc tạm thời, theo mùa vụ, thời vụ.
 • Tạo cơ hội việc làm cho người lao động: Hợp đồng cho thuê lại lao động giúp người lao động có cơ hội được làm việc và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động.

Bản chất và mục đích của hợp đồng cho thuê lại lao động là cơ sở để xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê lại lao động, cũng như để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động

Nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động

Nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động

 1. Các bên tham gia:
 • Bên Cho thuê: Doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động.
 • Bên Thuê lại: Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động.
 • Người lao động: Người trực tiếp thực hiện công việc theo Hợp đồng lao động.
 1. Các điều khoản chính:
 • Thông tin về Người lao động: Họ tên, ngày sinh, quê quán, số CMND/CCCD, trình độ chuyên môn, kỹ năng…
 • Công việc được giao: Tên công việc, mô tả công việc, yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm…
 • Thời hạn hợp đồng.
 • Mức lương và chế độ đãi ngộ:
 • Doanh nghiệp cho thuê trả lương cho người lao động.
 • Doanh nghiệp thuê lại trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp cho thuê.
 • Mức lương và chế độ đãi ngộ của người lao động không thấp hơn mức quy định của pháp luật và so với hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp cho thuê và người lao động.

Trách nhiệm của các bên:

 • Doanh nghiệp cho thuê: Đảm bảo cung cấp đủ số lượng lao động theo yêu cầu, có đủ năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc.
 • Doanh nghiệp thuê lại: Có trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.
 • Người lao động: Có trách nhiệm thực hiện công việc theo thỏa thuận, tuân thủ nội quy, quy định của doanh nghiệp thuê lại.

Giải quyết tranh chấp: Khi có tranh chấp, các bên tự thương lượng giải quyết. Nếu không thỏa thuận được, các bên có quyền đưa ra Tòa án để giải quyết.

Mẫu hợp đồng cho thuê lại lao động: Tại đây

Tại sao cần có luật sư thực hiện soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động?

luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động

luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động

Luật sư có thể hỗ trợ các bên tham gia hợp đồng cho thuê lại lao động về các vấn đề sau:

 • Tư vấn về các điều kiện cần thiết để ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Tư vấn về các nội dung cần có trong hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Tư vấn cho các bên tham gia hợp đồng về các vấn đề liên quan đến hợp đồng cho thuê lại lao động

Luật sư tham gia vào việc soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên chủ thể tham gia ký kết hợp đồng.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động

Thông tin về hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động tại Luật Kiến Việt hiện nay các dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động thường bao gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn về các điều kiện cần thiết để ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Tư vấn về các nội dung cần có trong hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Đại diện khách hàng tham gia vào quá trình soạn thảo đến hoàn thành ký kết hợp đồng.
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác liên quan đến luật lao động và luật khác.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến vấn đề hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê lại lao động mà chúng tôi thông tin đến bạn đọc, nếu còn vấn đề thắc mắc cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ đến chúng tôi qua hotline 0386.579.303 để nhận được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất. Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm và am hiểu trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng, tư vấn luật lao động, chúng tôi tin rằng sẽ có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm: Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

Scores: 4.2 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 450 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *