Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, tùy từng trường hợp cụ thể mà thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là khác nhau. Trong bài viết dưới đây Luật Kiến Việt sẽ hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các bước thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Căn cứ vào 39 Luật đầu tư năm 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:  

 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

>> Có thể bạn quan tâm: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bất động sản theo quy định mới nhất

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất

Căn cứ vào Điều 38 Luật đầu tư năm 2020, Điều 35, 36 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

 • Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:
 • Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
 • Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu; dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế quyết định chấp thuận nhà đầu tư đồng thời với cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) cho cơ quan đăng ký đầu tư. 
 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: 
 • Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
 • Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động trong hồ sơ có sự thay đổi như sau: đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 •  Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện: Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định; Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch; Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất

Theo khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư năm 2020 thì hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>>Xem thêm: Phân biệt nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 38 Luật đầu tư năm 2020, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tư vấn “Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất”

Trên đây là nội dung giới thiệu về “Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất”. Mọi thắc mắc hay nhu cầu tư vấn về các vấn đề liên quan “Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất”, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Kiến Việt để được tư vấn các vấn đề:

 • Tư vấn về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn về thủ tục thực hiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn về các dự án phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn về những dự án phải có chủ trương đầu tư
 • Tư vấn về dự án nào thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
 • Tư vấn về dự án nào thực hiện theo hình thức chấp thuận nhà đầu tư
 • Luật sư giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy đăng ký đầu tư. 

Thông tin liên hệ Công ty Luật TNHH Kiến Việt để được tư vấn các vấn đề về “Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư mới nhất”:

 

 

 

Scores: 5 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *