Quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là nghĩa vụ mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm để xác định rủi ro và tính phí bảo hiểm hợp lý. Sự thiếu sót thông tin có thể dẫn đến việc hợp đồng trở nên vô hiệu và ảnh hưởng đến cả hai bên cũng như các đại lý liên quan. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc về nghĩa vụ, trách nhiệm, hậu quả pháp lý và những lưu ý khi cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản là gì?

Định nghĩa về hợp đồng bảo hiểm được quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm như sau “Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp    Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trong đó, tại Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên mua bảo hiểm

Đối với nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên mua bảo hiểm thì căn cứ:

 • Theo Điểm a Khoản 2 Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 thì Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ  kê khai đầy đủ, trung thực mọi thông tin có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Điểm d Khoản 2 Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm: Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc giảm rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Khoản 1 Điều 22 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Qua những quy định này cho thấy, nghĩa vụ cung cấp thông tin là nghĩa vụ bắt buộc. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của các chủ thể này đều dựa trên nguyên tắc đầy đủ, thiện chí và trung thực để các bên có thể đánh giá những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra từ đó quyết định việc có ký kết hợp đồng bảo hiểm hay không. Đồng thời, các thông tin được các bên cung cấp khi giao kết hợp đồng bảo hiểm cũng được dùng làm chứng cứ trước tòa khi xảy ra tranh chấp.

>>> Xem thêm: Chủ thể nào được tham gia vào hợp đồng bảo hiểm

Nghĩa vụ cung cấp thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm

“Đối với bên tham gia giao kèo hợp đồng bảo hiểm (DNBH), việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin là rất quan trọng. DNBH phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích rõ các điều kiện và điều khoản bảo hiểm, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ cho người mua bảo hiểm (NMBH). DNBH chịu trách nhiệm đối với tính chính xác và trung thực của thông tin mình cung cấp.

Bên cạnh đó, vì tính bảo mật và nhạy cảm của các thông tin mà NMBH cung cấp, DNBH cũng có nghĩa vụ giữ bí mật những thông tin này và không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của NMBH hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Trách nhiệm và hậu quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin

Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm cung cấp thông tin hợp đồng bảo hiểm

Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm cung cấp thông tin hợp đồng bảo hiểm

Căn cứ tại Điều 22 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định trách nhiệm và hậu quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin như sau:

 • Khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ các điều kiện, điều khoản cho bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm cũng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin về đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác nhằm mục đích nhận bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm và phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Nếu doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cố ý không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác nhằm mục đích giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng và được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm (nếu có).

Trên cơ sở các nghĩa vụ và quyền lợi đã được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm, việc cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ từ cả hai bên là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính hiệu lực và công bằng của hợp đồng, cũng như duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Những lưu ý khi cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Khi cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, có một số lưu ý quan trọng sau đây:

 • Bên mua bảo hiểm cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tài sản được bảo hiểm. Thông tin không chính xác có thể dẫn đến rủi ro khi hưởng chính sách bảo hiểm.
 • Thông tin được cung cấp phải trung thực. Việc cung cấp thông tin không trung thực có thể dẫn đến việc hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu.
 • Nếu hợp đồng yêu cầu, bên mua bảo hiểm phải trả lời các câu hỏi trung thực và chi tiết.
 • Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về bất kỳ yếu tố nào có thể làm tăng rủi ro hoặc phát sinh thêm trách nhiệm trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Các bên liên quan cần tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình cung cấp thông tin, bên mua bảo hiểm nên tìm sự hỗ trợ từ đại lý bảo hiểm để đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp đúng và đầy đủ.

Những lưu ý trên giúp bảo đảm tính hiệu quả và hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản.

Luật sư tư vấn nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Tư vấn nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Tư vấn nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản chính là việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết, đầy đủ và chính xác về:

 • Nội dung quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong Luật Kinh doanh bảo hiểm;
 • Hậu quả khi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin;
 • Cách thức để đảm bảo quyền lợi của bản thân khi ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 • Review hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của bạn;
 • Đại diện bạn khiếu nại, tranh chấp với công ty bảo hiểm.

Việc thực hiện đúng nghĩa vụ cung cấp thông tin sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm minh bạch, hiệu quả và góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Liên hệ với Luật Kiến Việt qua hotline 0386579303 nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ tư vấn hợp đồng bảo hiểm tài sản, giúp đảm bảo hợp đồng hợp pháp, đầy đủ và bảo vệ tối đa quyền lợi của bạn.

Tham khảo thêm về dịch vụ: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Scores: 4.9 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *