Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thành công hoạt động phát hành trái phiếu. Vì việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đây là một hoạt động pháp lý phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều quy định của pháp luật. Vì vậy hãy theo dõi bài viết này để nắm rõ điều kiện, hồ sơ, thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhé.

Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 thì trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Từ định nghĩa trên, có thể hiểu rằng trái phiếu doanh nghiệp là công cụ vay nợ do doanh nghiệp phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi nợ. Khi mua trái phiếu doanh nghiệp, người mua sẽ trở thành trái chủ và là chủ nợ của công ty, đồng thời có quyền nhận lãi suất đều đặn và được hoàn trả số tiền gốc khi đến hạn.

Điều kiện để phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tại khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;
 • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;
 • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
 • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
 • Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
 • Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng;
 • Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
 • Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
 • Tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 155/2020/NĐ – CP.

Nguyên tắc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Theo Điều 5 Nghị định 153/2020/NĐ – CP quy định nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu như sau:

 • Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.
 • Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành theo quy định tại Điều 13 Nghị định này và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.
 • Đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phải được hạch toán, quản lý theo dõi riêng và giải ngân cho các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo phương án phát hành đã được phê duyệt.
 • Đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ – CP này khi đáp ứng các quy định được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ – CP.
 • Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định 152/2020/NĐ – CP.

Quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ

Điều 20 Nghị định 155/2020/NĐ – CP quy định hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

 • Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP.
 • Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 19 Luật Chứng khoán.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán (cụ thể quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 155/2020/NĐ – CP).
 • Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất phải đáp ứng quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán (khoản 4 Điều 20 Nghị định 155/2020/NĐ – CP).
 • Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
 • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) bao gồm các nội dung tối thiểu theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP.
 • Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành hoặc đối với trái phiếu đăng ký chào bán trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có).
 • Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
 • Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
 • Các tài liệu gồm: Điều lệ của tổ chức phát hành, Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác, Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán và Văn bản cam kết đáp ứng việc tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

Trình tự, thủ tục

Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ – CP quy định quy trình chào bán trái phiếu như sau:

Trường hợp 1: Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán):

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo hướng dẫn theo quy định.
 • Bước 2: Doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định.
 • Bước 3: Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Điều 14 Nghị định này. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.
 • Bước 4: Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định.

Trường hợp 2:  Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.
 • Bước 2: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu quy định tại điểm a khoản này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 3: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán và tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ – CP. Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.
 • Bước 5: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.
 • Bước 6: Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Vì sao cần luật sư tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một quy trình phức tạp và cần sự hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp lý. Luật sư tư vấn trong quá trình này đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp doanh nghiệp vượt qua các thách thức pháp lý và đảm bảo tính hợp pháp, hiệu quả của hoạt động huy động vốn này.

 • Đầu tiên, luật sư giúp doanh nghiệp hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nhờ vào kiến thức sâu rộng về các quy định này, luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về các điều kiện cần thiết, hồ sơ và thủ tục pháp lý, cũng như các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình phát hành.
 • Thứ hai, luật sư hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ pháp lý một cách chính xác và đầy đủ. Công việc này bao gồm rà soát các báo cáo tài chính, đánh giá khả năng thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, và các giấy tờ chứng minh nguồn vốn. Luật sư đảm bảo rằng hồ sơ được chuẩn bị cẩn thận, giúp doanh nghiệp tránh sai sót và tiết kiệm chi phí trong quá trình thực hiện.
 • Thứ ba, luật sư đại diện cho doanh nghiệp trong các thủ tục pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu. Điều này có thể bao gồm nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước, giải quyết các thắc mắc từ cơ quan này, và nhận kết quả giải quyết. Việc ủy quyền cho luật sư thực hiện các thủ tục này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác trong từng bước thực hiện.

Ngoài các nhiệm vụ chính này, luật sư còn có thể tư vấn cho doanh nghiệp về các giải pháp thuế hợp pháp để tối ưu hóa lợi nhuận trong quá trình phát hành trái phiếu. Điều này bao gồm lựa chọn phương thức phát hành phù hợp và lập kế hoạch thuế hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro về  thuế.

 • Cuối cùng, việc lựa chọn một luật sư có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực phát hành trái phiếu là mà mọi doanh nghiệp cần làm. Vì luật sư không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có kinh nghiệm thực chiến. Doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với luật sư để đảm bảo nhu cầu và mục tiêu của mình được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Tóm lại, luật sư đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu một cách hợp pháp, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Sự lựa chọn đồng hành cùng luật sư ngay từ những thủ tục pháp lý ban đầu khi phát hành trái phiếu sẽ giúp doanh nghiệp đạt được kết quả tối ưu và giữ vững uy tín trên thị trường tài chính.

Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp là hoạt động pháp lý phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều quy định của pháp luật. Vì vậy doanh nghiệp nên lựa chọn dịch vụ tư vấn uy tín để đảm bảo việc phát hành trái phiếu được thực hiện một cách hiệu quả, hợp pháp và tiết kiệm. Với kinh nghiệm của mình luật sư sẽ hỗ trợ khách hàng:

 • Giúp khách hàng hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ, chính xác hồ sơ theo quy định.
 • Rà soát kỹ lưỡng hồ sơ để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, giúp doanh nghiệp tránh được sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp,việc ủy quyền cho luật sư thực hiện thủ tục sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo thủ tục được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp thuế hợp pháp để tối ưu hóa lợi nhuận khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Với đội ngũ luật sư doanh nghiệp giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu phát hành trái phiếu hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0386579303 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Scores: 4.4 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *