Dịch vụ đăng ký thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh trọn gói

Dịch vụ đăng ký thay đổi điều chỉnh Giấy phép kinh doanh là quy trình hỗ trợ cho việc thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong giấy phép kinh doanh. Việc cập nhật những thay đổi này lên giấy phép kinh doanh là điều bắt buộc theo quy định của pháp luật. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ nội dung về trình tự, thủ tục, hồ sơ cũng như lợi ích khi sử dụng dịch vụ điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh trọn gói.

Dịch vụ đăng ký thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Dịch vụ đăng ký thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Các trường hợp cần đăng ký điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Theo quy định tại Điều 28 và Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020, thì doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh giấy phép kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung sau đây:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh mất bao lâu

 • Kể từ ngày có thay đổi, trong thời hạn 10 ngày Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trình tự, thủ tục thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ chuẩn bị sẽ tùy vào nội dung thay đổi trong giấy phép kinh doanh.

 1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty chia thành 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp sang quận, huyện, tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính. Đồng nghĩa với việc thay đổi cơ quan thuế quản lý. Do đó, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Công văn đề nghị chốt thuế chuyển địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện, tỉnh, thành phố.
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ mà ủy quyền.

Trường hợp 2: Thay đổi trụ sở chính công ty trong cùng một quận, huyện hoặc thành phố không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với những hồ sơ như sau:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty sang một nơi khác cùng nằm trên quận, huyện, hiện tại.
 • Quyết định về việc thay đổi và di dời trụ sở kinh doanh của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Nếu là doanh nghiệp có từ hai thành viên trở lên (Công ty hợp danh; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty cổ phần) thì phải nhận được sự đồng thuận của các thành viên về việc điều chỉnh, di dời trụ sở chính. Nó được thể hiện qua biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.
 • Trong trường hợp Đại diện pháp luật uỷ quyền cho một cá nhân hay dịch vụ thì cần phải có giấy uỷ quyền.
 • Các văn bản khác có liên quan.
 1. Hồ sơ thay đổi tên công ty

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:

 • Giấy thông báo thay đổi tên doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.
 1. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tham khảo tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 1. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ gồm:

Trường hợp 1

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tham khảo tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp 2

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp 3

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Trường hợp 4

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-1. Lưu ý, ra thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2TV trở lên);
 • Bản sao giấy tờ cá nhân đối của người đại diện doanh nghiệp mới theo pháp luật;
 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thủ tục thực hiện

Trình tự, thủ tục thực hiện được quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các bước thực hiện như sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ;
 2. Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua mạng thông tin điện tử);
 3. Bước 3: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký kinh doanh nếu không phải sửa đổi, bổ sung hoặc bị từ chối;

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh trọn gói

Việc sử dụng dịch vụ điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh trọn gói mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Dịch vụ trọn gói giúp doanh nghiệp không cần phải lo lắng và tốn thời gian để tự thực hiện các thủ tục pháp lý về lĩnh vực thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Đảm bảo tính chính xác và pháp lý: Dịch vụ sẽ đảm bảo các thủ tục được thực hiện đúng quy trình, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn chi tiết: Khi sử dụng dịch vụ, Luật sư sẽ tư vấn cụ thể, chi tiết hơn về trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh và các vấn đề pháp lý liên quan khác;

Việc sử dụng dịch vụ điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh trọn gói không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức, mà còn đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Luật sư sẽ tư vấn, hỗ trợ khách hàng về việc thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh và trình tự, thủ tục thực hiện một cách toàn diện.

 • Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin từ khách hàng và tư vấn chi tiết, cụ thể hơn về các trường hợp phải đăng ký thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh;
 • Luật sư tư vấn chi tiết, cụ thể hơn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh;
 • Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ liên quan để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh;
 • Đại diện theo ủy quyền, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, giao nộp hồ sơ, thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh.

Trên đây là những thông tin liên quan đến dịch vụ thay đổi điều chỉnh giấy phép kinh doanh trọn gói. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc cần tư vấn về vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật Kiến Việt qua hotline 0386.579.303 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng.

Scores: 4.7 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *