Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là văn bản pháp lý ghi nhận việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng. Văn bản này thường được dùng để mua bán, cho thuê các tài sản như chung cư, căn hộ,…

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là gì ?

 • Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng (khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014).
 • Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là sự thỏa thuận của các bên về việc thuê mua nhà chưa có vào thời điểm hợp đồng được giao kết. Tại thời điểm giao kết hợp đồng, việc phát triển nhà ở thương mại chưa được hoàn thành hoặc nhà ở riêng lẻ của cá nhân, gia đình chưa được xây dựng hoặc xây dựng chưa xong
 • Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai hay còn gọi là chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là hợp đồng dân sự liên quan đến 3 bên bao gồm bên nhận chuyển nhượng hợp đồng, bên chuyển nhượng hợp đồng và chủ đầu tư (bên cho thuê mua). Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

Quy định về mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Hình thức

 • Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng (Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản).
 • Bên cạnh đó căn cứ Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định:“Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo mẫu quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Nội dung

Các nội dung chính cần phải có trong văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là:

 • Thông tin hai bên
 • Thông tin về căn hộ
 • Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền chuyển nhượng hợp đồng
 • Trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên
 • Giải quyết tranh chấp
 • Hiệu lực và thời hạn thực hiện hợp đồng

Quy định về mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Quy định về mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Tải mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP:

>> Tải tại đây <<

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Điều kiện

Căn cứ Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này; trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải có hợp đồng đã ký kết;
 • Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận);
 • Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện;
 • Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

>>> Tham khảo thêm về: Điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư

Trình tự thủ tục

Căn cứ Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn được thực hiện như sau:

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng (theo mẫu quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP).

 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được lập thành 06 bản (02 bản do chủ đầu tư dự án lưu, 01 bản nộp cho cơ quan thuế, 01 bản nộp cho cơ quan nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, 01 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu, 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu); trường hợp phải công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì phải có thêm 01 bản để lưu tại tổ chức hành nghề công chứng.
 • Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng việc chuyển nhượng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu;

Bước 2: Một trong các bên nộp hồ sơ đề nghị tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chứng nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

 • Hồ sơ đề nghị công chứng bao gồm:
 • Các bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng;
 • Bản chính hợp đồng đã ký lần đầu với chủ đầu tư dự án, trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh số tiền bên chuyển nhượng hợp đồng đã nộp cho chủ đầu tư dự án; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà, công trình xây dựng (nếu có) các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng;

Bước 3: nộp thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật;

Bước 4: một trong các bên nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng bao gồm:

 • 06 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo bản chính hợp đồng;
 • Trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng có thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp thuế hoặc được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

Bước 5: chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm xem xét, xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản kinh phí nào

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định tại điểm d khoản này;
 • Sau khi xác nhận vào các văn bản chuyển nhượng hợp đồng, chủ đầu tư giữ lại 02 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng và trả lại cho bên nộp giấy tờ 04 văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo các giấy tờ đã nhận

Bước 6: Kể từ ngày văn bản chuyển nhượng hợp đồng được chủ đầu tư xác nhận, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua với chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký và văn bản chuyển nhượng hợp đồng;

Bước 7: Các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi được thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều này, bên chuyển nhượng phải nộp đủ hồ sơ của các lần chuyển nhượng trước đó khi làm thủ tục chuyển nhượng;

Bước 8: Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Dịch vụ tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Trên đây là nội dung giới thiệu về  “Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”. Luật Kiến Việt sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn pháp lý bất động sản cho bạn về các vấn đề hợp đồng như:

 • Tư vấn về hình thức của hợp đồng, soạn thảo hợp đồng
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
 • Tư vấn trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng
 • Tư vấn sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hay thanh lý hợp đồng
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc cần được giải đáp, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số hotline 0386.579.303 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Scores: 4.1 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *