Tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

Ban quản trị nhà chung cư được coi là bộ phận điều hành và quản lý trực tiếp mọi hoạt động của chung cư. Vậy, quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư sẽ như thế nào cũng được nhiều người thắc mắc. Ngoài ra, việc soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư cũng rất quan trọng về thành phần, quy trình và quy chế bầu ban quản trị nhà chung cư,…Do đó, được tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư là việc cần thiết.

soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

Khi nào cần bầu ban quản trị nhà chung cư?

Theo quy định của pháp luật ban quản trị nhà chung cư được thành lập trong các trường hợp cụ thể sau đây:

 • Ban quản trị nhà chung cư phải được thành lập với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên.
 • Thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có);
 • Trong trường hợp người sử dụng nhà chung cư tham gia Hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử dụng.
 • Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 • Người sử dụng nhà chung cư có quyền bầu, bãi nhiệm Ban quản trị chung cư. Việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được thực hiện qua Hội nghị nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành.

(Điều 103 Luật nhà ở 2014 sửa đổi bổ sung 2020)

Quy trình và quy chế bầu ban quản trị nhà chung cư

 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 02/2016/TT-BXD, việc bầu ban quản trị nhà chung cư phải tiến hành tổ chức hội nghị nhà chung cư.
 • Khoản 2, khoản 3 Điều 14 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định về điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị nhà chung cư như sau:
 • Trong trường hợp tham dự hội nghị Tòa nhà chung cư bất thường, thì số lượng người tham dự hội nghị tòa nhà chung cư được quy định như sau:

+ Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư để quyết định bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường; Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới; Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý;  Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự;

+ Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hội có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bất thường tham dự.

 • Trong trường hợp tham dự hội nghị cụm nhà chung cư bất thường, thì số lượng người tham dự hội nghị cụm nhà chung cư được quy định như sau:

+ Trong trường hợp họp hội nghị cụm nhà chung cư để bầu Trưởng ban hoặc bầu mới toàn bộ Ban quản trị cụm nhà chung cư hoặc quyết định nội dung quy định về việc quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của cụm nhà chung cư tham dự.

+ Trong trường hợp tại mỗi một tòa nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng mà có tòa nhà đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành của tòa nhà thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà đó tham dự và chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này để quyết định;

+ Đối với trường hợp bầu thay thế Phó ban quản trị hoặc các thành viên Ban quản trị là đại diện của tòa nhà trong cụm nhà chung cư thì chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này để bầu thành viên khác thay thế. Bên cạnh đó, hội nghị của tòa nhà được tổ chức họp để bầu người thay thế khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà đó tham dự;

+ Đối với trường hợp tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ quy định về các  trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức họp hội nghị cụm nhà chung cư bất thường tham dự.

 • Theo quy định của Thông tư 02/2016/TT-BXD, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bất thường.

Quy trình bầu ban quản trị nhà chung cư

Quy trình bầu ban quản trị nhà chung cư

Thành phần, mô hình Ban quản trị nhà chung cư

Thành phần Ban quản trị nhà chung cư

 • Ban quản trị của tòa nhà chung cư bao gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội nghị nhà chung cư quyết định.
 • Ban quản trị của cụm nhà chung cư bao gồm 01 Trưởng ban; mỗi tòa nhà trong cụm tổ chức họp để cử 01 hoặc 02 đại diện làm Phó ban và các thành viên khác do hội nghị cụm nhà chung cư quyết định.
 • Thành phần Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu bao gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội nghị cụm nhà chung cư quyết định
 • Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.
 • Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp Luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp Luật về doanh nghiệp.
 • Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà chung cư phải tuân thủ quy định tại Điều 25 của Quy chế này.
 • Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình tự quản; các thành viên Ban quản trị tự thống nhất phân công thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này.”

(Khoản 5 Điều 3 Thông tư 28/2016/TT-BXD)

Lợi ích khi được luật sư tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

 • Luật sư có kiến thức về pháp luật về nhà ở liên quan đến nhà chung cư sẽ giúp khách hàng giải quyết được những khó khăn khi thực hiện các thủ tục nhà ở.
 • Đảm bảo được việc soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư sẽ tuân thủ quy định của pháp luật
 • Được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của ban quản trị nhà chung cư
 • Luật sư giúp xác định rõ các quyền và nghĩa vụ của từng chức danh nằm trong ban quản trị.

Tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

Tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

Dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

 • Tư vấn về điều kiện thành lập ban quản trị nhà chung cư
 • Tư vấn về quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư
 • Tư vấn những quy định khác có liên quan về ban quản trị tòa nhà chung cư: Về tư cách pháp lý, nhiệm kỳ hoạt động, vượt quá quyền hạn, mức thù lao…
 • Tư vấn về mô hình ban quản trị nhà chung cư
 • Soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư một cách chi tiết.

Trên đây là những thông tin về tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các quy định pháp luật liên quan đến quy chế hoạt động của ban quản trị. Nếu quý khách hàng có nhu cầu cần luật sư bất động sản tư vấn về soạn thảo quy chế hoạt động của ban quản trị nhà chung cư hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt qua hotline 0386.579.303 để được hỗ trợ.

Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm: 

Scores: 5 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 574 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *