Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

“Thương trường là chiến trường” và trong cuộc chiến gay gắt đó rất nhiều doanh nghiệp đã phải rút lui, nhất là trong tình hình kinh tế hiện tại, thật không may phải nói rằng thủ tục giải thể doanh nghiệp đang rất được quan tâm trong thời điểm này. Để hiểu rõ hơn về thủ tục giải thể của doanh nghiệp, cụ thể là thủ tục giải thể của doanh nghiệp tư nhân, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau. 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Những trường hợp nào giải thể doanh nghiệp tư nhân?

Doanh nghiệp tư nhân bị giải thể trong trường hợp sau đây:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp; 

+ Doanh nghiệp tư nhân không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; (Điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp)

+ Doanh nghiệp tư nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác. 

– Lưu ý, doanh nghiệp tư nhân chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

(Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

>> Xem thêm: Luật sư doanh nghiệp 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân 

– Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân bao gồm những loại giấy tờ sau đây:

+ Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

– Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, chủ doanh nghiệp tư nhân, phải chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

(Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020)

Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân

Theo như những trường hợp giải thể doanh nghiệp tư nhân đã được nêu ở phần đầu bài viết, nếu không thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thuộc các trường hợp còn lại thì việc giải thể doanh nghiệp tư nhân sẽ được tiến hành như sau:

– Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân;

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân;

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Bước 2: Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng (nếu doanh nghiệp tư nhân có Điều lệ công ty);

– Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp tư nhân. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

– Bước 4: Ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp tư nhân, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

– Bước 5: Doanh nghiệp tư nhân thực hiện thủ tục giải thể cần phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ Nợ thuế;

+ Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp tư nhân và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Bước 6: Chủ doanh nghiệp tư nhân gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp tư nhân cho Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân;

Lưu ý: Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Bước 7: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

(Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Riêng trường hợp doanh nghiệp tư nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giải thể theo quyết định của Tòa án thì việc giải thể doanh nghiệp tư nhân sẽ được tiến hành như sau:

– Bước 1: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

– Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp tư nhân phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

– Bước 3: Trường hợp doanh nghiệp tư nhân còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp tư nhân, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

– Bước 4: Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo thứ tự ưu tiên tương tự với trường hợp giải thể được nêu ở phần trước của bài viết.

– Bước 5: Chủ doanh nghiệp tư nhân gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính. trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân;

– Bước 6: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Lưu ý: Người quản lý doanh nghiệp có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng các quy định trên.

(Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục giải thể công ty cổ phần 

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Trên đây là nội dung giới thiệu về Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân. Mọi nhu cầu dịch vụ pháp lý về Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.3 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *