Hướng dẫn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho doanh nghiệp FDI

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho doanh nghiệp FDI là một hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp FDI, hoạt động này cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ phân tích điều kiện, thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho doanh nghiệp FDI, đồng thời giải thích các quy định liên quan và nêu một số lưu ý cần thiết.

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho doanh nghiệp FDI

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho doanh nghiệp FDI

Lợi nhuận nào được chuyển ra nước ngoài?

Căn cứ Điều 12 Luật đầu tư 2020 quy định về việc bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài thì sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

 • Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
 • Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Điều kiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI

Theo quy định tại Thông tư 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật liên quan, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau để được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

 • Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí theo quy định của pháp luật.
 • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài phải được xác định trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài không được vượt quá số lợi nhuận sau thuế được xác định trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Hình thức chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Căn cứ Điều 2 Thông tư 186/2010/TT-BTC quy định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài như sau:

Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật.

 • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;
 • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật và thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hoá và quy định của pháp luật liên quan.

Quy trình chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Quy trình chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Quy trình chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Bước 1: Xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài (Điều 3 Thông tư 186/2010/TT-BTC)

 • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam là tổng số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, trừ đi (-) các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bước 2: Xác định thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (Điều 4 Thông tư 186/2010/TT – BTC)

 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt nam

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 3: Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (Điều 5 Thông tư 186/2010/TT – BTC)

Trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

Nội dung của mẫu thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cần cung cấp đầy đủ, chính xác, chi tiết những thông tin sau (mẫu thông báo được quy định tại Thông tư 186/2010/TT-BTC):

 • Nhà đầu tư nước ngoài (tên, quốc tịch)
 • Doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn;
 • Đăng ký lợi nhuận chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư;
 • Số lợi nhuận đề nghị chuyển ra nước ngoài;
 • Cam kết của nhà đầu tư về những thông tin trong mẫu thông báo là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai sự thật sẽ tự chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Thuế từ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 111/2023/TT – BTC thì bên cạnh nghĩa vụ hoàn tất các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, các nghĩa vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân còn phải thực hiện nghĩa vụ thuế là 5% từ hoạt động đầu tư vốn trên và trước khi rút lợi nhuận về nước. Trong đó, thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức.

 • Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
 • Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Luật sư tư vấn thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Luật sư tư vấn thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng:

 • Giúp khách hàng hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ, chính xác hồ sơ theo quy định.
 • Rà soát kỹ lưỡng hồ sơ để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, giúp khách hàng tránh được sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình chuyển lợi nhuận.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo thủ tục được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng.
 • Tư vấn cho khách hàng các giải pháp thuế hợp pháp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận khi chuyển ra nước ngoài.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp FDI liên tục tăng trong những năm gần đây nhờ môi trường kinh doanh tại Việt Nam được cải thiện, các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được ký kết, thu hút nhiều nhà đầu tư FDI. Nếu bạn đang có nhu cầu chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0386579303 để nhận được luật sư tư vấn, hỗ trợ.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.7 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *