Doanh nghiệp FDI được sử dụng đất tại Việt Nam dưới hình thức nào?

Doanh nghiệp FDI được sử dụng đất tại Việt Nam dưới hình thức nào là vấn đề được các doanh nghiệp FDI quan tâm, chẳng hạn như hình thức giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất. Khi sử dụng đất tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đất đai. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn đọc nội dung pháp lý về hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp FDI.

Doanh nghiệp FDI được sử dụng đất tại Việt Nam dưới hình thức nào

Doanh nghiệp FDI được sử dụng đất tại Việt Nam dưới hình thức nào

Doanh nghiệp FDI có được sử dụng đất không?

Khoản 7 Điều 5 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư. Như vậy, doanh nghiệp FDI là một trong các đối tượng sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Hình thức doanh nghiệp FDI được sử dụng đất tại Việt Nam

Để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, doanh nghiệp FDI cần phải thực hiện thủ tục xin cấp đất. Dưới đây là một số hình thức mà doanh nghiệp FDI được sử dụng đất tại Việt Nam:

Được Nhà nước giao đất

 • Khoản 3 Điều 55 Luật Đất đai 2013 quy định người Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
 • Đồng thời theo điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Đất đai 2013.
 • Như vậy, doanh nghiệp FDI sẽ được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở đến bán hoặc để bán kết hợp thuê.

Được Nhà nước cho thuê đất

 • Theo điểm đ khoản 1 Điều 56 Luật đất đai 2013 quy định Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.

Nhận chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị là quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê theo điểm b khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013.
 • Quy định nêu trên được hướng dẫn cụ thể tại khoản 1, 2 Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư phải xác định phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp FDI khi sử dụng đất

Điều 166 Luật Đất đai 2013 quy định quyền chung của người sử dụng đất như sau:

 • Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
 • Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.
 • Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Điều 170 Luật Đất đai 2013 quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất như sau:

 • Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.
 • Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.
 • Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
 • Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Bên cạnh những quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, tùy thuộc vào hình thức sử dụng đất là giao đất hay là cho thuê đất thì doanh nghiệp FDI sẽ có những quyền và nghĩa vụ khác.

Doanh nghiệp FDI có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đã giao không?

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp FDI

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp FDI

Theo khoản 6 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở , tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai mà chưa được cấp thì đủ điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Doanh nghiệp FDI được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư có cần ký quỹ không?

Căn cứ khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013 quy định người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;
 • Ký quỹ theo quy định của pháp luật đầu tư;
 • Không vi phạm quy định của pháp luật đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Căn cứ khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư 2020 quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trong đó quy định Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trừ các trường hợp sau đây:

 • Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;
 • Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác…

Như vậy, doanh nghiệp FDI được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư thường sẽ phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư, tuy nhiên, trong một số trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư 2020 nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện thủ tục ký quỹ.

Luật sư tư vấn hình thức sử dụng đất cho doanh nghiệp FDI

Tư vấn hình thức sử dụng đất của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn hình thức sử dụng đất của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Kiến Việt là đơn vị chuyên tư vấn về đất đai nói chung, đặc biệt là vấn đề sử dụng đất của doanh nghiệp FDI nói riêng. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng với sự tận tâm, nhiệt tình, đến với chúng tôi bạn sẽ được tư vấn các vấn đề sau:

 • Tư vấn quy định của pháp luật đất đai;
 • Tư vấn về hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp FDI;
 • Tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp FDI;
 • Tư vấn về doanh nghiệp FDI ký quỹ để được nhà nước giao đất thực hiện dự án đầu tư.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp FDI.

Để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp FDI cần thực hiện thủ tục cấp đất. Việc hiểu rõ doanh nghiệp FDI có những hình thức sử dụng đất nào giúp doanh nghiệp lựa chọn được hình thức phù hợp với doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay các nhà đầu tư chưa thực sự nắm rõ pháp luật Việt Nam dẫn đến việc gặp khó khăn trong việc sử dụng đất. Do vậy, nhà đầu tư có thể liên hệ đến Công ty Luật Kiến Việt qua số hotline 0386579303 để được đội ngũ luật sư chuyên môn hỗ trợ tư vấn pháp luật đầu tư và một số vấn đề liên quan khác.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.2 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *